Skip to content

אישים

פרקים הקשורים לאישים

פרק 4 - דברי הימים: דומם נחה - על משה רבנו

פרק 8 - דבר היום: תמוז, שמת לפני אב ואלול

פרק 18 - דבר היום: שוטי שוטי תיבתי - על הולדת סרגון מלך אכד

פרק 20 - ישימך אלהים כאפריים? כמנשה! - על מנשה מלך יהודה

פרק 25 - דבר היום: אילן עלה מן הארץ - על חלום האילן בספר דניאל

פרק 36 - דברי הימים: בן הפרה האצילה - על עלילות גלגמש א

פרק 38 - דברי הימים: בן הפרה האצילה - על עלילות גלגמש. ב

פרק 41 - דברי הימים: בן הפרה האצילה - על עלילות גלגמש. ג

פרק 43 - דברי הימים: בן הפרה האצילה: על עלילות גלגמש. ד

 פרק 46 - שש אמות וזרת - מי הרג את גליית?

פרק 48 - דבר היום: קטן הייתי מן אחיי - על מזמור קנ"א בתהילים

פרק 55 - דברי הימים: יוצר אור ובורא חושך - על דת זרתוסטרא

פרק 58 - דבר היום: של נעלך מעל רגלך - על עיצוב דמויות כמשה שני

פרק 70 - דבר היום: האיכר - על נסיון ההתנקשות באֵסַרחַדֹּן

פרק 71 - דברי הימים: וַיְהִי הוּא מִשְׁתַּחֲוֶה בֵּית נִסְרֹךְ אֱלֹהָיו – על רצח סנחריב

פרק 84 - דבר היום: איש עני הייתי - על מצבת זכור מלך חמת

פרק 86 - דברי הימים: כורש הגדול? כורש הענק

פרק 95 - דבר היום: בן שש עשרה שנה במלכו - על אחז מלך יהודה

פרק 96 - דברי הימים: דריוש מלכא שם טעים - על דריוש מלך פרס

פרק 103 - דברי הימים: 1, 2, 3 אני אחשורוש - על אחשורוש מלך פרס

פרק 108 - דברי הימים - איזה מהם? יש ארבעה - על ארתחשסתא מלך פרס

פרק 124 - דבר היום: ושרח אחותם - על שרח בת אשר

פרק 133 - דבר היום: יהוא בן עמרי - על יהוא בן נמשי

פרק 137 - דבר היום: שבעת הבנים - על האשה ושבעת בניה

פרק 180 - דבר היום: גיבור ציד לפני ה' - על נמרוד

נגישות
How can I help you?