Skip to content

דבר היום

תכנית הדגלון. האחות הקטנה של דברי הימים.

פרק 379 - דבר היום: וכי נחש ממית? - על נחש הנחושת (הפרק המלא למנויים)

פרק 369 - דבר היום: העימות בבית אל (הפרק המלא למנויים).

פרק 358 - דבר היום: לא צר, רחב - על רחב (הפרק המלא למנויים)

פרק 346: דבר היום - המערה במקרא (הפרק המלא למנויים)

פרק 329 - דבר היום: ונאמן ביתך - על הבחירה במלך (הפרק המלא למנויים).

פרק 320 - דבר היום: ושתים שנים מלך - על איש בשת (הפרק המלא למנויים).

פרק 316 - דבר היום: כאז בלבנון ישגה - על הארז בתנ"ך (הפרק המלא למנויים)

פרק 310 - דבר היום: צנזורה עצמית (הפרק המלא למנויים)

פרק 304 - דבר היום: דר' ליאורה גולדמן

פרק 303 - דבר היום: פרופ' נעם מזרחי

פרק 302 - דבר היום: פרופ' איתמר כסלו

פרק 299 - דבר היום: לידת יוסף (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 292- דבר היום: ושבית שביו - על שבויה יפת תואר (הפרק המלא למנויים).

פרק 285 – דבר היום: אשרי האיש – על תהילים מזמור א'.  (הפרק המלא למנויים).

פרק 278 - דבר היום: לפתגיה אדתו על כתובת עקרון. (הפרק המלא למנויים).

פרק 271- דבר היום: וילך גשור - על בית ציידא הפרק המלא למנויים.

פרק 265 - דבר היום: כתובת הבקבוק (הפרק המלא למנויים)

פרק 256- דבר היום: מה לך פה ומי לך פה? על כתובת יהו אשר על הבית. הפרק המלא למנויים

פרק 249 - דבר היום: נישואים דיפלומטיים. הפרק המלא למנויים

פרק 243- דבר היום: ומבחר שלישיו - על שירת הים. הפרק המלא למנויים.

פרק 236 - דבר היום: עורות גדיי העזים - על התחפשות במקרא. הפרק המלא למנויים

פרק 235 - דבר היום: שניים שהם אחד - פרק היתולי לפורים.

פרק 229 - הלוך הלכו העצים - על משל יותםהפרק המלא למנויים

פרק 221 - דבר היום: ימה וקדמה צפונה נגבה - על הכיוונים במקרא. הפרק המלא למנויים

פרק 215 - דבר היום: אבי ייסר אתכם בשוטים - על העקרבים במקרא. הפרק המלא למנויים

פרק 209 - דבר היום: מלמד הבקר - על שמגר בן ענת.

פרק 203 - דבר היום: לכה נתראה פנים - משל החוח והארז

פרק 197 - דבר היום: הצבי ישראל - על קינת דוד

פרק 191 - דבר היום: אך בשר בנפשו - על איבר מן החי

פרק 186 - דבר היום: בנך נתניהו - על מכתב הנוקדים.

פרק 180 - דבר היום: גיבור ציד לפני ה' - על נמרוד

פרק 173 - דבר היום: שמאליים במקרא

פרק 158 - דבר היום: מי אוהב ביום שבת? על אהבה ביום שבת

פרק 143 - דבר היום: כִּבְנֵי כֻשִׁיִּים אַתֶּם לִי – על הכושים במקרא

פרק 141 - דבר היום: זר קוצים כואב - על קוצים במקרא

פרק 139 - דבר היום: חילוק ארוך - על חלוקת המקרא לפרקים

פרק 137 - דבר היום: שבעת הבנים - על האשה ושבעת בניה

פרק 135 - דבר היום: שיבוש סופרים - כשרש"י הרים ידיים

פרק 133 - דבר היום: יהוא בן עמרי - על יהוא בן נמשי

פרק 131 - דברי היום: ישמע אדוני השר - על מצד חשביהו

פרק 128 - דבר היום: ישקני מנשיקות פיהו - על הנשיקה במקרא

פרק 126 - דבר היום: אם אשכחך ירושלים - על תהילים קל"ז

פרק 124 - דבר היום: ושרח אחותם - על שרח בת אשר

פרק 123 - דבר היום: הדבר היה ככה - פרק מיוחד לשבועות

פרק 121 - דבר היום: בין בריסל לברלין - על כתבי המארות

פרק 119 - דבר היום: לחם עוני - על המצות

פרק 117 - דבר היום: והמספר הנוסף הוא - על הגרלות במקרא

פרק 115 - דבר היום: אוזן התוף - דמויות שהפכו לשמות עצם

פרק 113 - דבר היום: כי האדם עץ השדה - על עצים מפורסמים במקרא

פרק 111 - דבר היום: יושב הבית האפל - על שירי ערש מסופוטמיים

פרק 107 - דבר היום: שקוץ משומם - על גזירות אנטיוכוס בספר דניאל

פרק 105 - דבר היום: בין צרעה ובין אשתאול - על העיר בית שמש

פרק 102 - דבר היום: תזכירי לי מי את? - על נשים אלמונית במקרא

פרק 99 - דבר היום: סימפוניה לפסנתר - על מילים יווניות בעברית

פרק 95 - דבר היום: בן שש עשרה שנה במלכו - על אחז מלך יהודה

פרקים 91 - 93: דברי היום - הקלטות כנס האגודה הישראלית לאשורולוגיה 2018. ב

פרקים 87 - 90: דברי היום - הקלטות כנס האגודה הישראלית לאשורולוגיה. 2018. א

פרק 84 - דבר היום: איש עני הייתי - על מצבת זכור מלך חמת

פרק 82 - דבר היום: לַכֶּ֖לֶב תַּשְׁלִכ֥וּן אֹתֽוֹ - הלכות בשר על האש

פרק 80 - דבר היום: הַעֵינֵי הָאֲנָשִׁים הָהֵם, תְּנַקֵּר? – על ניקור עיניים

פרק 78 - דבר היום: כלב בן כלב תבוא מחר בעוד יומיים - על כלב כשם עצם

פרק 76 - דבר היום: וַיַּרְקִידֵם כְּמוֹ-עֵגֶל – על מזמור כ"ט

פרק 74 - דבר היום: היית לי כמלאך האל מתוך הערפל – על מילים אוגריתיות בעברית

פרק 72 - דבר היום: פרי עץ הדר – על ארבעת המינים

פרק 70 - דבר היום: האיכר - על נסיון ההתנקשות באֵסַרחַדֹּן

פרק 69 - דבר היום: לרבע את המעגל – קשיים כרונולוגיים בספר מלכים בפרשנות רש"י

פרק 67 - דבר היום: לְסֻסָתִי בְּרִכְבֵי פַרְעֹה, דִּמִּיתִיךְ רַעְיָתִי – על שירי אהבה מצריים

פרק 64 - דבר היום: וַיַּעֲבֶר-קוֹל בְּכָל-מַלְכוּתוֹ – על הצהרת כורש

פרק 62 - דבר היום: זה עגל זה? - על אתר הפר

פרק 60 - דבר היום: שתי גדות לירדן. זו שלנו, זו גם כן? - על ארץ ישראל המזרחית

פרק 58 - דבר היום: של נעלך מעל רגלך - על עיצוב דמויות כמשה שני

פרק 56 - דבר היום: שבעת הסריסים - על סריסי מלך פרס

פרק 54 - דבר היום:  האלה אשר עם שכם - על מקדש שכם

פרק 52 - דבר היום: זוהי יפו ילדה, זוהי יפו - על כיבוש יפו

פרק 48 - דבר היום: קטן הייתי מן אחיי - על מזמור קנ"א בתהילים

 פרק 46 - שש אמות וזרת - מי הרג את גליית?

פרק 44 - דבר היום: על דרך הקירוב - כשפיי נרמז בתנ"ך

פרק 42 - דבר היום: מת אב וחי אלול - על חודשי השנה העברית

פרק 40 - דבר היום: מי אוהב אותך יותר ממני? - על שירי אהבה שומריים

פרק 39 - דבר היום: ציים כיתיים - על הרומאים במקרא

פרק 37 - דבר היום: לראות את אלהים ולחיות - על ראיית האל במקרא

פרק 35 - דבר היום: חכמת מצרים - על משלי אמנופה

פרק 33 - דבר היום: בקשיש? על לוח גזר

פרק 31 - דבר היום: רוח רוח רוח רוח למה לא תשכב לנוח? - על מסורות חציית ים סוף

פרק 29 - דבר היום : עשירי למנין - על עשרת בני המן

פרק 27 -דבר היום: בפרדס ליד הקיוסק - על מילים פרסיות בעברית

פרק 25 - דבר היום: אילן עלה מן הארץ - על חלום האילן בספר דניאל

פרק 23 - דבר היום: משה ופנחס אוכלים אבטיח - על מילים מצריות במקרא

פרק 22 - דבר היום: הפינות אצל רן לוי

פרק 18 - דבר היום: שוטי שוטי תיבתי - על הולדת סרגון מלך אכד

פרק 16 - דבר היום: לרצוח את המלך? לא כל כך מהר

פרק 14 - דבר היום: שלומית בונה סוכות - על העיר סוכות

פרק 12 - דבר היום: גדולה, שחורה ולא רלוונטית - על מצבת חמורבי

פרק 10 - דבר היום: אהבה זרה - על מילים זרות בשיר השירים

פרק 8 - דבר היום: תמוז, שמת לפני אב ואלול

נגישות