Skip to content

כל הפרקים

פרק 1 - רציחות בפרס א

פרק 2 - רציחות בפרס ב

פרק 3 - הנדסה צבאית

פרק 4 - משה רבנו

פרק 5 - המואבים א

פרק 6 - המואבים ב

פרק 7 - מסע סנחריב

פרק 8 – תמוז

פרק 9 חורבן ירושלים א

פרק 10 - אהבה זרה

פרק 11 - חורבן ירושלים ב

פרק 12 - מצבת חמורבי

פרק 13 - על נהרות בבל

פרק 14 - על העיר סוכות

פרק 15 - עשרת הצדיקים א

פרק 16 - לרצוח את המלך

פרק 17 - עשרת הצדיקים ב

פרק 18 - לידת סרגון

פרק 19 – יחסי ישראל פלשת א

פרק 20 - מנשה מלך יהודה

פרק 21 - יחסי ישראל פלשת ב

פרק 22 הפינות אצל רן לוי

פרק 23 – מילים מצריות

פרק 24 - קדש א

פרק 25 - אילן עלה מן הארץ

פרק 26 - קדש ב

פרק 27 מילים פרסיות

פרק 28 מסע הרבבה

פרק 29 - עשירי למנין

פרק 30 - יציאת מצרים

פרק 31 חציית ים סוף

פרק 32 ביטויים מקראיים א

פרק 33 - לוח גזר

פרק 34 ביטויים מקראיים ב

פרק 35 - חכמת מצרים

פרק 36 – גלגמש א

פרק 37 - ראיית אלהים

פרק 38 – גלגמש ב

פרק 39 - על הרומאים

פרק 40 - שירי אהבה שומרים

פרק 41 – גלגמש ג

פרק 42 - חודשי השנה

פרק 43 – גלגמש ד

פרק 44 - פיי בתנך

פרק 45 - תרגום השבעים

פרק 46 - מי הרג את גליית

פרק 47 - הנס א

פרק 48 - קטן הייתי מאחיי

פרק 49 - ראיון על קיאפה

פרק 50 - מסע סנחריב לצור

פרק 51 - הנס ב

פרק 52 - זוהי יפו

פרק 53 - הנס ג

פרק 54 - האלה אשר עם שכם

פרק 55 - זרתוסטרה

פרק 56 - שבעת הסריסים

פרק 57 חיבור התורה א

פרק 58 - של נעלך

פרק 59 - חיבור התורה ב

פרק 60 - שתי גדות לירדן

פרק 61 - חיבור התורה ג

פרק 62 - אתר הפר

פרק 63 - מסע שישק

פרק 64 – הצהרת כורש

פרק 65 - המצבה מתל דן

פרק 66 - חורבן ישראל

פרק 67 - שירי אהבה מצריים

פרק 68 התורה השומרונית

פרק 69 - רש"י בספר מלכים

פרק 70 - ההתנקשות באסרחדון

פרק 71 - רצח סנחריב

פרק 72- ארבעת המינים

פרק 73 - אקהת א

פרק 74 - מילים אוגריתיות

פרק 75 - אקהת ב

פרק 76 תהילים כט

פרק 77 - בדיל ויעבור

פרק 78 - כלב בן כלב

פרק 79 דברי הימים א

פרק 80 - ניקור עיניים

פרק 81 דברי הימים ב

פרק 82 בשר על האש

פרק 83 - לאה

פרק 84 - מצבת זכור

פרק 85 - עבודת הבעל

פרק 86 - כורש

הכנס 87 - 90

91 - 93 הכנס

פרק 94 - חורבת תימן א

פרק 95 - אחז

פרק 96 - דריוש

פרק 97 – סמבטיון

פרק 98 - חורבת תימן ב

פרק 99 – מילים יווניות

פרק 100

פרק 101 – מפגש מאזינים

פרק 102 - נשים אלמוניות במקרא

פרק 103 – אחשורוש

פרק 104 – אל עמארנה א

פרק 105 – בית שמש

פרק 106 – אל עמארנה ב

פרק 107 – שקוץ משומם

פרק 108 - ארתחשסתא

פרק 109 - עובדיה

פרק 110 – סמבטיון חדש

פרק 111- שירי ערש שומרים

פרק 112 – אל עמאנרה חלק ג

פרק 113 – על עצים מפורסמים

פרק 114 – אל עמארנה חלק ד

פרק 115 - דמויות מקראיות שהפכו לשם עצם

פרק 116 – עברית מקראית

פרק 117 - הגרלות

פרק 118 - יאשיהו א

פרק 119 – על המצות

פרק 120 – רפורמת יאשיהו ב

פרק 121 – כתבי המארות

פרק 122 – רפורמת יאשיהו ג

פרק 123 – בועז ורות

פרק 124 - ושרח אחותם

פרק 125 - בצל קורתי

פרק 126 - תהילים קל"ז

 

פרק 127 - זיהוי מקומות:

פרק 128 - נשיקות:

 https://s3.castbox.fm/5a/ff/10/4da8b748e68dad1625f3198147.mp3

פרק 129 - דריוש השני והשלישי:

פרק 130 - פילגש בגבעה:

פרק 131 - מצד חשביהו

פרק 132 - צמחי רפואה

פרק 133 - יהוא בן עמרי

פרק 134 - הנבואה החוץ מקראית

פרק 135 - רש"י על ספר מלכים

 

נגישות