Skip to content

מסופוטמיה

פרקים הקשורים למסופוטמיה

פרק 7 - דברי היום: כציפור בכלוב - על מסע סנחריב

פרק 8 - דבר היום: תמוז, שמת לפני אב ואלול

פרק 10 - דבר היום: אהבה זרה - על מילים זרות בשיר השירים

פרק 12 - דבר היום: גדולה, שחורה ולא רלוונטית - על מצבת חמורבי

פרק 13 - דברי הימים: חזרו הביתה - על התערוכה 'על נהרות בבל'

פרק 18 - דבר היום: שוטי שוטי תיבתי - על הולדת סרגון מלך אכד

פרק 36 - דברי הימים: בן הפרה האצילה - על עלילות גלגמש א

פרק 38 - דברי הימים: בן הפרה האצילה - על עלילות גלגמש. ב

פרק 41 - דברי הימים: בן הפרה האצילה - על עלילות גלגמש. ג

פרק 43 - דברי הימים: בן הפרה האצילה: על עלילות גלגמש. ד

פרק 40 - דבר היום: מי אוהב אותך יותר ממני? - על שירי אהבה שומריים

פרק 42 - דבר היום: מת אב וחי אלול - על חודשי השנה העברית

פרק 50 - דברי הימים: 12 זאבים מול 60 כבשים - על מסע סנחריב לצור

פרק 66 - דברי הימים: עשרת השבטים האבודים - על חורבן ישראל

פרק 70 - דבר היום: האיכר - על נסיון ההתנקשות באֵסַרחַדֹּן

פרק 71 - דברי הימים: וַיְהִי הוּא מִשְׁתַּחֲוֶה בֵּית נִסְרֹךְ אֱלֹהָיו – על רצח סנחריב

פרק 77 - דברי הימים: בדיל ויעבור - על הסוחרים האשורים בכניש

פרק 111 - דבר היום: יושב הבית האפל - על שירי ערש מסופוטמיים

פרק 134 - דברי הימים: ונביאיה בכסף יקסומו - על הנבואה החוץ מקראית

פרקים 87 - 90: דברי היום - הקלטות כנס האגודה הישראלית לאשורולוגיה. 2018. א

פרקים 91 - 93: דברי היום - הקלטות כנס האגודה הישראלית לאשורולוגיה 2018. ב

נגישות
How can I help you?