Skip to content

פרקים להאזנה 1 – 50

פרק 1 - רציחות בפרס א

פרק 2 - רציחות בפרס ב

פרק 3 - הנדסה צבאית

פרק 4 - משה רבנו

פרק 5 - המואבים א

פרק 6 - המואבים ב

פרק 7 - מסע סנחריב

פרק 8 – תמוז

פרק 9 חורבן ירושלים א

פרק 10 - אהבה זרה

פרק 11 - חורבן ירושלים ב

פרק 12 - מצבת חמורבי

פרק 13 - על נהרות בבל

פרק 14 - על העיר סוכות

פרק 15 - עשרת הצדיקים א

פרק 16 - לרצוח את המלך

פרק 17 - עשרת הצדיקים ב

פרק 18 - לידת סרגון

פרק 19 – יחסי ישראל פלשת א

פרק 20 - מנשה מלך יהודה

פרק 21 - יחסי ישראל פלשת ב

פרק 22 הפינות אצל רן לוי

פרק 23 – מילים מצריות

פרק 24 - קדש א

פרק 25 - אילן עלה מן הארץ

פרק 26 - קדש ב

פרק 27 מילים פרסיות

פרק 28 מסע הרבבה

פרק 29 - עשירי למנין

פרק 30 - יציאת מצרים

פרק 31 חציית ים סוף

פרק 32 ביטויים מקראיים א

פרק 33 - לוח גזר

פרק 34 ביטויים מקראיים ב

פרק 35 - חכמת מצרים

פרק 36 – גלגמש א

פרק 37 - ראיית אלהים

פרק 38 – גלגמש ב

פרק 39 - על הרומאים

פרק 40 - שירי אהבה שומרים

פרק 41 – גלגמש ג

פרק 42 - חודשי השנה

פרק 43 – גלגמש ד

פרק 44 - פיי בתנך

פרק 45 - תרגום השבעים

פרק 46 - מי הרג את גליית

פרק 47 - הנס א

פרק 48 - קטן הייתי מאחיי

פרק 49 - ראיון על קיאפה

פרק 50 - מסע סנחריב לצור

נגישות