Skip to content

פרקים להאזנה 151 – 200

פרק 200!!!! - כן ירבו

פרק 199 - ראש השנה למלכים

פרק 198 - הנזיר

פרק 197 - קינת דוד

פרק 196 - החינוך בספר משלי

פרק 195 - האם דוד היה הומו?

פרק 194 - נבואות הגויים בספר עמוס

פרק 193 - פרי עץ הדעת

פרק 192 - חורבן בית ראשון - ב.

פרק 191 - איבר מן החי

פרק 190 - חורבן בית ראשון - א.

פרק 189 - נבואות הגויים בספר עמוס. א

פרק 188 - נביאי הכתב

פרק 187 - יום אדוני

פרק 186 - מכתב הנוקדים

פרק 185 - איש האלהים מיהודה

פרק 184 - טעמי המקרא

פרק 183 - אדומים ב

פרק 182 - ניקוד

פרק 181 - יפו

פרק 180 - נמרוד

פרק 179 - רצח סנחריב. קצר

פרק 178 - אליהו הנביא

פרק 177 - על האדומים. א

פרק 176 - צדיקים ב

פרק 175 - צדיקים א

פרק 174 - מילים במצרית

פרק 173 - שמאליים במקרא

פרק 172 - רציחות פוליטיות. ב

פרק 171 - רציחות פוליטיות א

פרק 170 - מרד אבשלום

פרק 169 - עצת אחיתופל

פרק 168 - קבר רחל

פרק 167 - שכירי חרב. ד

פרק 166 - הנצחה במקרא

פרק 165 - ה' ואשרתו

פרק 164 - שמות חיות

פרק 163 - נביאות במקרא

פרק 162 - מכות מצרים

פרק 161 - חציית ים סוף

פרק 160 - תרגום השבעים

פרק 159 - נוסח המקרא

פרק 158 - דבר היום: מי אוהב ביום שבת? על אהבה ביום שבת

פרק 157 - גניבת הברכה (לא הבכורה)

פרק 156 - מכירת הבכורה (לא הברכה)

פרק 155 - הכתב

פרק 154 - חרסי שומרון:

פרק 153 - צרעת

פרק 152 - יפו

פרק 151 - גליית

 

נגישות