Skip to content

פרקים להאזנה 201 – 250

להאזנה 1 - 50  להאזנה 51 - 100 להאזנה 101 - 150 להאזנה 151 - 200

פרק 250 - ספר יהודית

פרק 249 - נישואים דיפלומטיים (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 248 - מילואים

פרק 247 - מצבת בהיסטון א (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 246 - לידת סרגון

פרק 245 - איזה קטע. ברית בית הבתרים ב (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 244 - מצות

פרק 243 -שירת הים (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 242 - תימן - על התערוכה תימן

פרק 241 - דובים במקרא

פרק 240 - מכות מצרים. ב (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 239 - נאומים במקרא

פרק 238 - איזה קטע תנ"ך עם נטע (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 237 - רעש אדמה

פרק 236 - עורות גדיי העזים (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 235 - שניים שהם אחד

פרק 234 - יהודה ותמר

פרק 233 - הספרים האבודים

פרק 232 - קרב קרקר. קצר

פרק 231 - מכות מצרים. (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 230 - איזה קטע תנ"ך עם נטע. מלחמת אברם (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 229 - משל יותם. (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 228 - משל הכרם

פרק 227 - רצח אמציה

פרק 226 - צרעת עוזיהו

פרק 225 - על קרב קרקר (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 224 - אברם ושרי במצרים. תנ"ך לילדים (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 223 - החוק המקראי

פרק 222- מסע שישק (קצר).

פרק 221 - על הכיוונים במקרא (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 2220 - כרם נבות

פרק 219 - על קרב קרקר (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 218 - ספר נחום

פרק 217 - לך לך תנ"ך לילדים (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 216 - ירמיהו בבור הטיט

פרק 215 - עקרבים במקרא (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 214 - בנות צלפחד

פרק 213 - נחש הנחושת

פרק 212 - חתושילי הג'. חלק ב'. (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 211 - מילים זרות

פרק 210 - העימות בבית אל

פרק 209 - שמגר בן ענת

פרק 208 - לזכר יהודה ברקן

פרק 207  -ראיית האל

פרק 206 - חתושילי השלישי. א

פרק 205 - נבואת ההקדשה של ישעיהו

פרק 204 - העיר סוכות

פרק 203 - משל החוח והארז

פרק 202 - ספר יונה

פרק 201 - רצח גדליה

נגישות