Skip to content

פרקים להאזנה 51 – 100

פרק 51 - הנס ב

פרק 52 - זוהי יפו

פרק 53 - הנס ג

פרק 54 - האלה אשר עם שכם

פרק 55 - זרתוסטרה

פרק 56 - שבעת הסריסים

פרק 57 חיבור התורה א

פרק 58 - של נעלך

פרק 59 - חיבור התורה ב

פרק 60 - שתי גדות לירדן

פרק 61 - חיבור התורה ג

פרק 62 - אתר הפר

פרק 63 - מסע שישק

פרק 64 – הצהרת כורש

פרק 65 - המצבה מתל דן

פרק 66 - חורבן ישראל

פרק 67 - שירי אהבה מצריים

פרק 68 התורה השומרונית

פרק 69 - רש"י בספר מלכים

פרק 70 - ההתנקשות באסרחדון

פרק 71 - רצח סנחריב

פרק 72- ארבעת המינים

פרק 73 - אקהת א

פרק 74 - מילים אוגריתיות

פרק 75 - אקהת ב

פרק 76 תהילים כט

פרק 77 - בדיל ויעבור

פרק 78 - כלב בן כלב

פרק 79 דברי הימים א

פרק 80 - ניקור עיניים

פרק 81 דברי הימים ב

פרק 82 בשר על האש

פרק 83 - לאה

פרק 84 - מצבת זכור

פרק 85 - עבודת הבעל

פרק 86 - כורש

הכנס 87 - 90

91 - 93 הכנס

פרק 94 - חורבת תימן א

פרק 95 - אחז

פרק 96 - דריוש

פרק 97 – סמבטיון

פרק 98 - חורבת תימן ב

פרק 99 – מילים יווניות

פרק 100

נגישות