Skip to content

פרקים 1 – 50

פרקים 51 - 100 פרקים 101 - 150 פרקים 151 - 200

פרק 50 - דברי הימים: 12 זאבים מול 60 כבשים - על מסע סנחריב לצור

פרק 49 - דברי הימים: בין דוד לגליית - על חידת קיאפה

פרק 48 - דבר היום: קטן הייתי מן אחיי - על מזמור קנ"א בתהילים

פרק 47 - דברי הימים: פלא יועץ - נפילתו ועלייתו של הנס במקרא. א

 פרק 46 - שש אמות וזרת - מי הרג את גליית?

פרק 45 - דברי הימים: זאבי ערב - על תרגום השבעים

פרק 44 - דבר היום: על דרך הקירוב - כשפיי נרמז בתנ"ך

פרק 43 - דברי הימים: בן הפרה האצילה: על עלילות גלגמש. ד

פרק 42 - דבר היום: מת אב וחי אלול - על חודשי השנה העברית

פרק 41 - דברי הימים: בן הפרה האצילה - על עלילות גלגמש. ג

פרק 40 - דבר היום: מי אוהב אותך יותר ממני? - על שירי אהבה שומריים

פרק 39 - דבר היום: ציים כיתיים - על הרומאים במקרא

פרק 38 - דברי הימים: בן הפרה האצילה - על עלילות גלגמש. ב

פרק 37 - דבר היום: לראות את אלהים ולחיות - על ראיית האל במקרא

פרק 36 - דברי הימים: בן הפרה האצילה - על עלילות גלגמש א

פרק 35 - דבר היום: חכמת מצרים - על משלי אמנופה

פרק 34 - דברי הימים: החוגר מתהולל ויוצא מהאף - על ביטויים וניבים שמקורם במקרא. ב

פרק 33 - דבר היום: בקשיש? על לוח גזר

פרק 32 - דברי הימים: החוגר מתהולל ויוצא מהאף - על ביטויים וניבים שמקורם במקרא. א

פרק 31 - דבר היום: רוח רוח רוח רוח למה לא תשכב לנוח? - על מסורות חציית ים סוף

פרק 30 - דברי הימים: דבר אל בני ישראל ויסעו - על יציאת מצרים

פרק 29 - דבר היום : עשירי למנין - על עשרת בני המן

פרק 28 - דברי הימים: עשר, אני שמעתי עשר - על מסע הרבבה

פרק 27 -דבר היום: בפרדס ליד הקיוסק - על מילים פרסיות בעברית

פרק 26 - דברי הימים: הרבה לפני המיתלה - על קרב קדש. ב

פרק 25 - דבר היום: אילן עלה מן הארץ - על חלום האילן בספר דניאל

פרק 24 - דברי הימים: הרבה לפני המיתלה - על קרב קדש. א

פרק 23 - דבר היום: משה ופנחס אוכלים אבטיח - על מילים מצריות במקרא

פרק 22 - דבר היום: הפינות אצל רן לוי

פרק 21 - דברי הימים: יחסי ישראל - פלשת במקרא. ב

פרק 20 - דברי הימים: ישימך אלהים כאפריים? כמנשה! - על מנשה מלך יהודה

פרק 19 - דברי הימים: יחסי ישראל - פלשת במקרא. א

פרק 18 - דבר היום: שוטי שוטי תיבתי - על הולדת סרגון מלך אכד

פרק 17 - דברי הימים: ימשיך כבודו - על עשרת הצדיקים שנכנסו עוד בחייהם לגן עדן. חלק ב

פרק 16 - דבר היום: לרצוח את המלך? לא כל כך מהר

פרק 15 - דברי הימים: ימשיך כבודו - על עשרת הצדיקים שנכנסו עוד בחייהם לגן עדן. חלק א

פרק 14 - דבר היום: שלומית בונה סוכות - על העיר סוכות

פרק 13 - דברי הימים: חזרו הביתה - על התערוכה 'על נהרות בבל'

פרק 12 - דבר היום: גדולה, שחורה ולא רלוונטית - על מצבת חמורבי

פרק 11 - דברי הימים: שמו את ירושלים לעיים - על חורבן בית ראשון. חלק ב

פרק 10 - דבר היום: אהבה זרה - על מילים זרות בשיר השירים

פרק 9 - דברי הימים: שמו את ירושלים לעיים - על חורבן בית ראשון. חלק א

פרק 8 - דבר היום: תמוז, שמת לפני אב ואלול

פרק 7 - דברי הימים: כציפור בכלוב - על מסע סנחריב

פרק 6 - דברי הימים: לוט, נסיבות ועריות - עלה מואבים ב

פרק 5 - דברי הימים: לוט, נסיבות ועריות - על המואבים א

פרק 4 - דברי הימים: דומם נחה - על משה רבנו

פרק 3 - דברי הימים: ככה לא בונים חומה - על הנדסה קרבית בצבא אשור

פרק 2 - דברי הימים: מלך פרסי זה מקצוע מסוכן - על רציחות פוליטיות באימפריה הפרסית. ב

פרק 1 - דברי הימים: מלך פרסי זה מקצוע מסוכן: על רציחות פוליטיות באימפריה הפרסית. א

נגישות