Skip to content

פרקים 1 – 50

Become a Patron!

פרק 30 - דברי הימים: דבר אל בני ישראל ויסעו - על יציאת מצרים

פרק 29 - דבר היום : עשירי למנין - על עשרת בני המן

פרק 28 - דברי הימים: עשר, אני שמעתי עשר - על מסע הרבבה

פרק 27 -דבר היום: בפרדס ליד הקיוסק - על מילים פרסיות בעברית

פרק 26 - דברי הימים: הרבה לפני המיתלה - על קרב קדש. ב

פרק 25 - דבר היום: אילן עלה מן הארץ - על חלום האילן בספר דניאל

פרק 24 - דברי הימים: הרבה לפני המיתלה - על קרב קדש. א

פרק 23 - דבר היום: משה ופנחס אוכלים אבטיח - על מילים מצריות במקרא

פרק 22 - דבר היום: הפינות אצל רן לוי

פרק 21 - דברי הימים: יחסי ישראל - פלשת במקרא. ב

פרק 20 - ישימך אלהים כאפריים? כמנשה! - על מנשה מלך יהודה

פרק 19 - דברי הימים: יחסי ישראל - פלשת במקרא. א

פרק 18 - דבר היום: שוטי שוטי תיבתי - על הולדת סרגון מלך אכד

פרק 17 - דברי הימים: ימשיך כבודו - על עשרת הצדיקים שנכנסו עוד בחייהם לגן עדן. חלק ב

פרק 16 - דבר היום: לרצוח את המלך? לא כל כך מהר

פרק 15 - דברי הימים: ימשיך כבודו - על עשרת הצדיקים שנכנסו עוד בחייהם לגן עדן. חלק א

פרק 14 - דבר היום: שלומית בונה סוכות - על העיר סוכות

פרק 13 - דברי הימים: חזרו הביתה - על התערוכה 'על נהרות בבל'

פרק 12 - דבר היום: גדולה, שחורה ולא רלוונטית - על מצבת חמורבי

פרק 11 - דברי הימים: שמו את ירושלים לעיים - על חורבן בית ראשון. חלק ב

פרק 10 - דבר היום: אהבה זרה - על מילים זרות בשיר השירים

פרק 9 - דברי הימים: שמו את ירושלים לעיים - על חורבן בית ראשון. חלק א

פרק 8 - דבר היום: תמוז, שמת לפני אב ואלול

פרק 7 - דברי היום: כציפור בכלוב - על מסע סנחריב

פרק 6 - דברי הימים: לוט, נסיבות ועריות - עלה מואבים ב

פרק 5 - דברי הימים: לוט, נסיבות ועריות - על המואבים א

פרק 4 - דברי הימים: דומם נחה - על משה רבנו

פרק 3 - דברי הימים: ככה לא בונים חומה - על הנדסה קרבית בצבא אשור

פרק 2 - דברי הימים: מלך פרסי זה מקצוע מסוכן - על רציחות פוליטיות באימפריה הפרסית. ב

פרק 1 - דברי הימים: מלך פרסי זה מקצוע מסוכן: על רציחות פוליטיות באימפריה הפרסית. א

נגישות