Skip to content

פרקים 201 – 250

פרקים 1- 50. פרקים 51 - 100  פרקים 151 - 200

פרק 250 - שלושה שיודעים: ספר יהודית

פרק 249 - דבר היום: נישואים דיפלומטיים. הפרק המלא למנויים

פרק 248- שלושה שיודעים: מילואים

פרק 247 - דברי הימים: אני התשיעי - על מצבת בהיסטון. הפרק המלא למנויים היקרים.

פרק 246- שלושה שיודעים: לידת סרגון

פרק 245 - איזה קטע תנ"ך עם נטע: ברית בין הבתרים. הפרק המלא למנויים

פרק 244- שלושה שיודעים: מצות

פרק 243- דבר היום: ומבחר שלישיו - על שירת הים. הפרק המלא למנויים.

פרק 242- דברי הימים: תימן - על התערוכה 'תימן' במוזיאון ארצות המקרא.

פרק 241- שלושה שיודעים: דובים במקרא

פרק 240 - דברי הימים: בשפטים גדולים - על מכות מצרים. ב. הפרק המלא למנויים

פרק 239 - שלושה שיודעים: נאומים במקרא

פרק 238 - איזה קטע תנ"ך עם נטע - ברית בין הבתרים א. הפרק המלא למנויים

פרק 237 - שלושה שיודעים: רעש אדמה

פרק 236 - דבר היום: עורות גדיי העזים - על התחפשות במקרא. הפרק המלא למנויים

פרק 235 - דבר היום: שניים שהם אחד - פרק היתולי לפורים.

פרק 234 - שלושה שיודעים: יהודה ותמר

פרק 233 - שלושה שיודעים: הספרים האבודים

פרק 232 - שלושה שיודעים - קרב קרקר

פרק 231- דברי הימים: בשפטים גדולים - על מכות מצרים. א. הפרק המלא למנויים.

פרק 230: איזה קטע תנ"ך עם נטע. מלחמת אברם במלכים. הפרק המלא למנויים.

פרק 229 - הלוך הלכו העצים - על משל יותםהפרק המלא למנויים

פרק 228 - שלושה שיודעים - משל הכרם

פרק 227 - שלושה שיודעים - רצח אמציה

פרק 226 - שלושה שיודעים - צרעת עוזיהו

פרק 225 - דברי הימים: בקרקר היה קר - על קרב קרקר ב'.  הפרק המלא למנויים

פרק 224 - איזה קטע תנ"ך עם נטע: אברם ושרי במצריםהפרק המלא למנויים.

פרק 223 - שלושה שיודעים - החוק המקראי

פרק 222 - שלושה שיודעים - מסע שישק

פרק 221 - דבר היום ימה וקדמה צפונה ונגבה - על הכיוונים במקרא. הפרק המלא למנויים

פרק 220 - שלושה שיודעים - כרם נבות.

פרק 219 - דברי הימים: בקרקר היה קר - על קרב קרקרהפרק המלא למנויים.

פרק 218 - שלושה שיודעים- על ספר נחום

פרק 217 - איזה קטע - תנ"ך עם נטע. לך לך. הפרק המלא למנויים.

פרק 216 - שלושה שיודעים - ירימיהו בבור הטיט

פרק 215 - דבר היום: אבי ייסר אתכם בשוטים - על העקרבים במקרא. הפרק המלא למנויים

פרק 214 - שלושה שיודעים - בנות צלפחד

פרק 213 - שלושה שיודעים - נחש הנחושת

פרק 212 - דברי הימים: אישתר אחזה בידי - חתושלי השלישי חלק. ב. הפרק המלא למנויים.

פרק 211 - שלושה שיודעים - מילים זרות בתנ"ך

פרק 210 - שלושה שיודעים: העימות בבית אל

פרק 209 - דבר היום: מלמד הבקר - על שמגר בן ענת.

פרק 208 - שלושה שיודעים: לזכר יהודה ברקן ז"ל

פרק 207 - שלושה שיודעים: ראיית האל

פרק 206 - דברי הימים: אישתר אחזה בידי - חתושילי השלישי. א

פרק 205 - שלושה שיודעים: נבואת ההקדשה של ישעיהו

פרק 204 - שלושה שיודעים: העיר סוכות

פרק 203 - דבר היום: לכה נתראה פנים - משל החוח והארז

פרק 202 - שלושה שיודעים: ספר יונה

פרק 201 - שלושה שיודעים: רצח גדליה

נגישות