Skip to content

פרקים 251 – 300

פרקים 1- 50. פרקים 51 - 100 פרקים 101 - 150 פרקים 151 - 200 פרקים 201 - 250

פרק 300 - דברי הימים: ראיון של נטע (הפרק זמין לכל).

פרק 299 - דבר היום: לידת יוסף (הפרק המלא זמין למנויים).

פרק 298 - שלושה שיודעים: מצור שומרון

פרק 297 - שלושה שיודעים: מתמטיקה בבבל

פרק 296 - שלושה שיודעים: פילוג הממלכה. ב

פרק 295 - איזה קטע תנ"ך עם נטע - אברהם בגרר (הפרק המלא למנויים)

פרק 294 - דברי הימים: המלכת שאול ב (הפרק המלא למנויים)

פרק 293 - שלושה שיודעים: פילוג הממלכה. א

פרק 292- דבר היום: ושבית שביו - על שבויה יפת תואר (הפרק המלא למנויים).

פרק 291 - שלושה שיודעים: החרב בתנ"ך

פרק 290 - שלושה שיודעים: משה בנצרות

פרק 289 - שלושה שיודעים: מות אבשלום

פרק 288- דברי הימים: המלכת שאול. א.  (הפרק המלא זמין למנויים)

פרק 287 - איזה קטע תנ"ך עם נטע: סדום (הפרק המלא למנויים)

פרק 286 - שלושה שיודעים: תכנית לשמחת תורה

פרק 285 – דבר היום: אשרי האיש – על תהילים מזמור א'.  (הפרק המלא למנויים).

פרק 284 - שלושה שיודעים: גלגמש 4

פרק 283 – דברי הימים: האמורים – ראיון עם ד"ר יגאל בלוך

פרק 282 - איזה קטע תנ"ך עם נטע - ההתמקחות. (הפרק המלא למנויים).

פרק 281 – דברי הימים: בעת ממעל – אנומה אליש. ב  (הפרק המלא למנויים).

פרק 280 - שלושה שיודעים: גלגמש 3

פרק 279 - שלושה שיודעים: גלגמש 2

פרק 278 - דבר היום: לפתגיה אדתו על כתובת עקרון. (הפרק המלא למנויים).

פרק 277 - שלושה שיודעים: גלגמש 1

פרק 276 – שלושה שיודעים: ביקור המלאכים

פרק 275 – דברי הימים: בעת ממעל – אנומה אליש. א  (הפרק המלא למנויים).

פרק 274 - איזה קטע תנ"ך עם נטע - ביקור המלאכים. א. (הפרק המלא למנויים).

פרק 273 – שלושה שיודעים: ריצה בתנ"ך

פרק 272 – שלושה שיודעים: הקרבת ילדים

פרק 271- דבר היום: וילך גשור - על בית ציידא הפרק המלא למנויים.

פרק 270 - שלושה שיודעים: חזון העצמות היבשות.

פרק 269- שלושה שיודעים: בין המצרים

פרק 268 – דברי הימים: אלכשנדו מוילושה – על חוזה אלכסנדר מטרויה. ב. קצר (הפרק המלא למנויים).

פרק 267 - שלושה שיודעים: תמוז

פרק 266: איזה קטע תנ"ך עם נטע – שינוי השם. חלק ב (הפרק המלא למנויים)

פרק 265 - דבר היום: כתובת הבקבוק (הפרק המלא למנויים)

פרק 264 - דברי הימים: בית המקדש הראשון

פרק 263 - שלושה שיודעים: אסטרונומיה במקרא

פרק 262 – שלושה שיודעים: רצח אישבשת

פרק 261 - דברי הימים: אלכשנדו מוילושה - על חוזה אלכסנדר מטרויה (הפרק המלא למנויים).

פרק 260 – שלושה שיודעים: רצח אבנר

פרק 259 - איזה קטע תנ"ך עם נטע -שינוי השם. ב. הפרק המלא למנויים

פרק 258 - שלושה שיודעים: קרב גבעון 

פרק 257 - שלושה שיודעים: הפלשתים ב.

פרק 256- דבר היום: מה לך פה ומי לך פה? על כתובת יהו אשר על הבית. הפרק המלא למנויים

פרק 255 - שלושה שיודעים: הפלשתים. א

פרק 254 - שלושה שיודעים: קינת דוד (אצל דודו ארז).

פרק 253 - דברי הימים: אני התשיעי - על מצבת בהיסטוןהפרק המלא למנויים

פרק 252 - איזה קטע: בריחת הגר.  הפרק המלא למנויים

פרק 251 -שלושה שיודעים: בעלת האוב

נגישות