Skip to content

פרקים

Become a Patron!

פרקים 1- 50. פרקים 51 - 100 פרקים 101 - 150

פרק 187 - דבר היום: יום אדוני.

פרק 186 - דבר היום: בנך נתניהו - על מכתב הנוקדים.

פרק 185 - דבר היום: איש האלהים מיהודה

פרק 184 - דבר היום: טעמי המקרא

פרק 183 - דברי הימים: האדום האדום הזה - על האדומים. חלק ב

פרק 182 - דבר היום: הניקוד

פרק 181 - דבר היום: יפו

פרק 180 - דבר היום: גיבור ציד לפני ה' - על נמרוד

פרק 179 - דבר היום: רצח סנחריב. קצר

פרק 178 - דבר היום: אליהו הנביא

פרק 177 - דברי הימים: האדום האדום הזה - על האדומים. חלק א

פרק 176 - דבר היום: עשרת הצדיקים. ב (קצר)

פרק 175 - דבר היום: עשרת הצדיקים. א (קצר)

פרק 174 - דבר היום: מצרית במקרא

פרק 173 - דבר היום: שמאליים במקרא

פרק 172 - דבר היום: רציחות פוליטיות. ב

פרק 171 - דבר היום: רציחות פוליטיות. א

פרק 170 - דבר היום: מרד אבשלום

פרק 169 - דבר היום: עצת אחיתופל.

פרק 168 - דבר היום: קבר רחל

פרק 167 - דברי הימים: דברי הימים: והיתה שכר לחילו - על שכירי חרב במקרא. ד

פרק 166 - דבר היום: הנצחה במקרא

פרק 165 - דבר היום: ה' ואשרתו

פרק 164 - דבר היום: שמות חיות לאנשים

פרק 163 - דבר היום: נביאות במקרא

פרק 162 - דבר היום: מכות מצרים

פרק 161 - דבר היום: חציית ים סוף

פרק 160 - דבר היום: תרגום השבעים

פרק 159 - דבר היום: נוסח המקרא

פרק 158 - דבר היום: מי אוהב ביום שבת? על אהבה ביום שבת

פרק 157 - דבר היום: גניבת הברכה (ולא הבכורה)

פרק 156 - דבר היום: מכירת הבכורה

פרק 155 - דבר היום: הכתב

פרק 154 - דבר היום: חרסי שומרון

פרק 153 - דבר היום: צרעת במקרא

פרק 152 - דבר היום: כיבוש יפו

פרק 151 - דבר היום: מי הרג את גליית?

נגישות