Skip to content

תולדות עם ישראל

פרקים הקשורים לתולדות עם ישראל

פרק 4 - דברי הימים: דומם נחה - על משה רבנו

פרק 7 - דברי היום: כציפור בכלוב - על מסע סנחריב

פרק 9 - דברי הימים: שמו את ירושלים לעיים - על חורבן בית ראשון. חלק א

פרק 11 - דברי הימים: שמו את ירושלים לעיים - על חורבן בית ראשון. חלק ב

פרק 13 - דברי הימים: חזרו הביתה - על התערוכה 'על נהרות בבל'

פרק 19 - דברי הימים: יחסי ישראל - פלשת במקרא. א

פרק 21 - דברי הימים: יחסי ישראל - פלשת במקרא. ב

פרק 30 - דברי הימים: דבר אל בני ישראל ויסעו - על יציאת מצרים

פרק 39 - דבר היום: ציים כיתיים - על הרומאים במקרא

פרק 60 - דבר היום: שתי גדות לירדן. זו שלנו, זו גם כן? - על ארץ ישראל המזרחית

פרק 66 - דברי הימים: עשרת השבטים האבודים - על חורבן ישראל

פרק 80 - דבר היום: הַעֵינֵי הָאֲנָשִׁים הָהֵם, תְּנַקֵּר? – על ניקור עיניים

פרק 110 - דברי הימים: מעבר לנהר הסבמטיון - הקלטה מחודשת

פרק 118 - דברי הימים: ספר התורה מצאתי - על רפורמת יאשיהו חלק א

פרק 120 - דברי הימים: ספר התורה מצאתי - על רפורמת יאשיהו חלק ב

פרק 122 - דברי הימים: ספר התורה מצאתי - על רפורמת יאשיהו חלק ג

פרק 126 - דבר היום: אם אשכחך ירושלים - על תהילים קל"ז

פרק 133 - דבר היום: יהוא בן עמרי - על יהוא בן נמשי

פרק 138 - דברי הימים: והייתה שכר לחילו - על שכירי חרב בתקופת המקרא. א

פרק 140 - דברי הימים: והייתה שכר לחילו - על שכירי חרב בתקופת המקרא. ב

פרק 150 - דברי הימים: והיתה שכר לחילו - על שכירי חרב בתקופת המקרא. ג

פרק 167 - דברי הימים: דברי הימים: והיתה שכר לחילו - על שכירי חרב במקרא. ד

פרק 171 - דבר היום: רציחות פוליטיות. א

פרק 172 - דבר היום: רציחות פוליטיות. ב

פרק 173 - דבר היום: שמאליים במקרא

נגישות
How can I help you?