מתמטיקה בבבל

התמונה:

לוח

החישוב הראשון:

בדיקה האם 10, 51, 24, 1 הוא אכן שרש ריבועי של 2 בבסיסי 60. על כן נכפיל את המספר בעצמו:

חישוב 1

התוצאה הסופית היא: 1;59;59;59;38;1;40

החישוב השני:

האם באמת 30 (אורך הצלע) כפול שרש 2 = אלכסון.

חישוב 2

התוצאה: 0, 35, 25, 42.