Skip to content

Become a Patron!

הפינה ב'בית ספר שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על מכירת הבכורה.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

Become a Patron!

הפינה ב'בית ספר שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על הכתב.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

Become a Patron!

הפינה ב'בית ספר שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על חרסי שומרון.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

Become a Patron!

הפינה ב'בית ספר שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על הצרעת במקרא.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

Become a Patron!

הפינה ב'בית ספר שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על כיבוש יפו.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

Become a Patron!

הפינה ב'בית ספר שלושה שיודעים' עם דודו ארז. מי הרג את גליית?

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

Become a Patron!

חלק ג' בפרק המרובע על שכירי חרב.

תמלול הפרק

Become a Patron!

הפינה ב'בית ספר שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על לוח גזר.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

1

Become a Patron!

הפינה ב'בית ספר שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על מגפות במקרא.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

Become a Patron!

הפינה ב'בית ספר שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על חיות כשרות.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

נגישות