Skip to content

Become a Patron!

עשו הוא אחיו התאום של יעקב. עשו הוא האב המייסד של האדומים, ואילו יעקב / ישראל הוא האב המייסד של הישראלים. המקרא מתייחס לאדום כאל אח לישראל. אבל היחסים עם האח הזה היו טעונים, דווקא בגלל האחוה.

תמלול הפרק

Become a Patron!

הפינה ב'בית ספר שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על עשרת הצדיקים. ב

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

Become a Patron!

הפינה ב'בית ספר שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על עשרת הצדיקים. א

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

Become a Patron!

ראיון נשכח שנמצא במחשב הישן ששודר אצל דודו ארז אי אז. על מצרית במקרא.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

Become a Patron!

תופעת האנשים המעדיפים את ידם השמאלית נזכרת במקרא, בזיקה לשבט בנימין. זיקה זו יצרה רושם מוטעה לגבי השבט. על השמאליים במקרא בפרק זה.

תמלול הפרק

Become a Patron!

הפינה ב'בית ספר שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על רציחות פוליטיות. ב

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

Become a Patron!

הפינה ב'בית ספר שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על רציחות פוליטיות. א

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

Become a Patron!

הפינה ב'בית ספר שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על מרד אבשלום.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

Become a Patron!

הפינה ב'בית ספר שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על עצת אחיתופל .

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

Become a Patron!

הפינה ב'בית ספר שלושה שיודעים' עם דודו ארז. על קבר רחל.

לפרק זה אין תמלול ואין יוטיוב.

נגישות