Skip to content

בפרק זה נמשיך לדון בספר דברי הימים

תמלול הפרק

ניקור עיניים היה עונש אכזרי למדי, אך בשימוש נרחב למידי.

תמלול הפרק

ספר דברי הימים חותם את המקרא, הגם שאינו הספר המאוחר ביותר.

תמלול הפרק

 

הכלב הוא ידידו הטוב של האדם, אבל גם כינוי גנאי לפרקים.

תמלול הפרק

תופעת הסחר הבינלאומי במאות ה-20 עד ה-18 לפני הספירה הינה מרתקת. סחר הבדיל בין האשורים לחתים היה רכיב מרכזי בסחר הבינלאומי אז. על סחר הבדיל - בפרק זה.

תמלול הפרק

מזמור כ"ט הוא מזמור מעניין, שיש הסבורים כי מדובר במזמור אוגריתי, שעבר "גיור".

תמלול הפרק

המשך עלילות דנאל ואקהת.


תמלול הפרק

 

 

השפה האוגרתית קרובה לעברית. כמה וכמה מילים אוגרתיות הגיעו לעברית, ולא נודע כי באו אל קרבה.

תמלול הפרק

עלילות אקהת הן סיפור דרמטי על עקרות, מות ונקמה.

תמלול הפרק

ארבעת המינים נזכרים בתורה, אך מהם ארבעת המינים?

תמלול הפרק

נגישות